Algemene voorwaarden trainingen

 1. Begrippen
  • De organisatie: WillU Fysio.
  • Lid: diegene die zich aanmeldt voor een activiteit.
  • Trainer: diegene die de activiteit begeleidt.
  • Activiteiten: training aangeboden door één van de trainers van WillU Fysio.
  • Overeenkomst: de overeenkomst, gebaseerd op deze algemene voorwaarden, waarin de deelnemer en de organisatie schriftelijk overeenkomen dat de organisatie activiteiten die de deelnemer met de instructeur heeft afgesproken, zal verzorgen.
  • Sportbit: het onlinesysteem inclusief de Sportbit app waarmee WillU Fysio activiteiten, deelnemersaantallen, locaties en trainingstijdstippen plant. Dit systeem is vindbaar op https://willufysio.sportbitapp.nl
  • Periode: de periode van vier weken waarbinnen de activiteiten moeten worden gepland. De huidige en volgende periode wordt, na aanmelding, weergegeven in Sportbit.
 2. Toepasselijkheid
  • Zodra je een proefles afneemt, geregistreerd bent en een dienst afneemt via Sportbit, word je lid (hierna; het “Lid”) van WillU Fysio. (hierna; “WUF”). Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder lid en op alle activiteiten die WUF aanbiedt.
 3. Algemeen
  • WUF is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. WUF zal het lid hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door WUF te zijn ontvangen.
 4. Aansprakelijkheid & Deelname activiteiten
  • Deelname aan een training geschiedt geheel op eigen risico. WUF stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele blessures of andere schade die het lid oploopt tijdens of ten gevolge van een training.
  • Trainingsadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is WUF niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook ontstaan, tijdens of in verband met de door WUF georganiseerde activiteiten.
  • Activiteiten kunnen intensief en blessuregevoelig zijn. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten of een andere reden hebt om te twijfelen aan trainingsdeelname, wordt geadviseerd vooraf met de trainers te overleggen en indien nodig een arts te raadplegen.
  • De trainers van WUF behouden zich het recht voor om naar zijn of haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan groepsactiviteiten.
  • Het lid verklaart hierbij geheel op eigen risico en op eigen verantwoording deel te nemen aan de trainingen van WUF.
  • WUF behoudt zich het recht voor een training bij onvoldoende belangstelling te annuleren. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast.
 5. Lidmaatschap
  • Het lid is bekend met het feit dat zijn/haar lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractduur die ingaat vanaf de in Sportbit vermelde ‘Startdatum abonnement’ of ‘Aanschafdatum rittenkaart’.
  • Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen.
  • WUF behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
  • Aanmelden voor een activiteit dient via de website te gebeuren en is verplicht om aan een training te kunnen deelnemen. Leden kunnen zich tot aangegeven tijd voor aanvang van een training in- of uitschrijven.
  • Bij niet annuleren wordt de training in rekening gebracht.
 6. Overmacht, ziekte, vakanties en feestdagen
  • Onder overmacht wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. WUF is niet gehouden om zijn verplichtingen uit de overeenkomst na te komen indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht langer duurt dan een maand kan het lid de overeenkomst beëindigen. WUF zal nimmer aansprakelijk zijn jegens het lid als gevolg van overmacht.
  • Bij ziekte en/of vakantie van de trainer wordt de deelnemer een alternatief geboden.
  • Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, als de deelnemer op deze dag een activiteit zou hebben gehad wordt een alternatief geboden. De betalingsverplichting blijft in deze gevallen onverminderd van kracht.
 7. Ontbinding en opzegging abonnement
  • WUF is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de deelnemer niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet.
  • Opzegging van het lidmaatschap door deelnemer dient via Sportbit te geschieden. Hiervoor geldt een opzegtermijn van een kalendermaand waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Overeenkomst heeft een minimale looptijd van zes maanden.
 8. Betalingstermijn / incasssso
  • Het lid heeft de mogelijkheid om betaling van het lidmaatschap te voldoen op basis van automatische incasso, Ideal of overboeking.
  • Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 14 kalenderdagen zijn voldaan, wordt het lid voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen.
  • Indien de deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden zijn voor rekening van het lid.
  • WUF behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lidmaatschap gelden te verhogen c.q. te verlagen op grond van de wettelijke toegestane bepalingen. Lid wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld.
 9. Opschorting (tijdelijk stopzetten)
  • In geval van een langdurige ziekte, blessure, of zwangerschap kan met schriftelijke toestemming van WUF het lidmaatschap tijdelijk opgeschort (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie).  Op verzoek van WUF overlegt het lid schriftelijke bewijsstukken.
  • Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht.
  • De betalingsverplichting van het lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de daadwerkelijke opschorting.
 10. Huisreglement
  • Het lid is bekend met de door WUF gehanteerde huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de trainingszaal. Het lid is verplicht deze huisregels na te leven.
  • WUF kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. 
 11. Algemeen
  • Indien een lid schade toebrengt aan eigendommen van WUF, voor zover dit niet door normaal gebruik gebeurt, zal dit in rekening gebracht worden aan het lid. Hierbij heeft WUF tevens het recht op ontbinding van het lidmaatschap, indien de schade het gevolg is van abnormaal gebruik.
WillU-Fysio-logo-L

Wil jij werken aan je conditie of herstel met WillU Fysio?

Plan jouw afspraak dan via onze website.